Pirkimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.   Bendrosios nuostatos:

1.1.Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) po to kai su jomis susipažįsta ir patvirtina Pirkėjas yra šalims privalomas teisinis dokumentas. Nuo šio momento Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta. Kiekvieną kartą pirkdamas Pirkėjas iš naujo patvirtina sutikimą su Taisyklėmis.

1.2.Šiose Taisyklėse UAB „Carolina Studio“, kodas 302924237, adresas Rotundo g. 2, LT-01128, Vilnius, toliau vadinama Pardavėju.

1.3.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4.Internetinės parduotuvės teptukai.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.5.Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo.

 

2.   Pirkėjo teisės:

2.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes teptukai.lt internetinėje parduotuvėje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

2.3.Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

3.   Pirkėjo pareigos:

3.1.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.2.Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

3.3.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

4.   Pardavėjo teisės:

4.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2.Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

5.   Pardavėjo pareigos:

5.1.Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.

5.3.Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

 

6.   Prekių pristatymas:

6.1.Prekės pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 2 - 15 darbo dienų nuo pranešimo iš banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes gavimo. Prekės, siūlomos sezoniniams periodams (pavyzdžiui, kalėdiniam), gali būti pristatomos ir dar per ilgesnį laiką. 

6.2.Prekės pirkėjas gali atsiimti pats Vilniuje ir Kaune, bet tik krepšelis atsiėmimui yra paruošiamas tik gavus apmokėjimą internetu ir darant užsakymą pažymėjus, kad atsimėmimas bus Vilniuje ir Kaune. 

6.3.Pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimus Pirkėjas privalo apie tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir turi teisę nepriimti prekių. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti važtaraštyje.

6.4.Pirkėjui pasirašius važtaraštyje laikoma, kad prekės jam pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės.

6.5.Pirkėjas, priimdamas jam pristatytas prekes, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

7.   Prekių grąžinimas

7.1.Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 2.2 p., įmokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama, pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, per 15 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

7.2.Pirkėjui atsisakius užsakytų prekių kitais atvejais, nei numatyta Sutarties 2.2 p., įmokėtas avansas už prekes negrąžinamas.

 

8.   Atsakomybė:

8.1.Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2.Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3.Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4.Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje elektroninėje parduotuvėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio.

8.5.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9.   Asmens duomenys

9.1.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje sepeteliai.com ir Pardavėjo tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

9.2.Pirkėjas, turi teisę atšaukti savo leidimą, tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, informuodamas apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą ar pateikęs prašymą raštu svetainėje nurodytais kontaktais.

9.3.Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis pateikęs prašymą raštu svetainėje nurodytais kontaktais.

 

10.  Baigiamosios nuostatos:

10.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Apie Sepeteliai.com“ esančioje formoje.

10.3.Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.4 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665), ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.